Головна » Файли » діалектологія » Праці вітчизняних та зарубіжних діалектологів

Д І А Л Е К Т И В СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ: загальнослов’янський контекст
[ Викачати з сервера (7.77Mb) ] 02.04.2014, 22:04

Діалекти в синхронії та діахронії : загальнослов’янський контекст [тези доповідей міжнародної конференції]/ За ред. П.Ю.Гриценка. Ін-т укр.​мови НАН України. – К. : КММ, 2014. – 524 с.

ЗМІСТ
Абрамян Ю.В.
Тенденції розвитку репертуару найменувань на позначення
городніх культур в українських східнослобожанських говірках
Антропов Н.П.
К истории научного обоснования белорусско-русского диалектного пограничья: запад - восток
Аркушин Г. Л.
Частка не в західнополіських говірках
Березоесъка Г.Г.
Назви прикрас у східноподільських говірках
Бігусяк М.В.
Покутсько-наддністрянське діалектне порубіжжя в контексті передкарпатських ареалів
Блохинская А.В.
Русско-украинское междиалектное взаимодействие как одна из особенностей языковой ситуации Приамурья
Борис Л.М.
Назви прісних борошняних виробів у буковинських говірках
Букринская И.А., Кармакова О.Е.
Опыт сравнительного анализа бытовых и фольклорных рассказов-воспоминаний
Вендина Т.И.
Праславянская лексика в пространстве Славии
Вербич Н.С.
Інтонація діалектного мовлення: проблеми та перспективи дослідження
Вербич С.О.
Гідронімія Стрия в місцевому діалектному континуумі: особливості становлення
Вербовий М.В.
Із спостережень над вставними сонорними приголосними в говірках Нижньої Наддніпрянщини
Верховод О. В.
Лексика живої природи східнослобожанських говірок у контексті міждіалектної взаємодії
Волошинова М. О.
Лексика харчування в діалектному тексті
Гажук-Котик Л.Г.
Специфіка системності формул ввічливості буковинців
Георгиева С.И.
Вариантность как черта диалектной системы болгарских переселенческих говоров
Герасим Н.В.
Лексика на позначення календарної обрядовості (на матеріалі діалектних текстів із Надсяння)
Гецзеіч Ю.С., Гюнтар А.В, Лысы С.І., Русак В.П., Мандзік В.А.
Стварэнне сзрвіса арфазпічнага генератара слоунікау
Гецзеіч Ю.С., Зур Г.І., Барадзіна Ю.С. Аутаматызаваны пошук дыялектызмау у электронных тэкстах з дапамогай NooJ
Глібчук Н.М.
Явища міжчастиномовної омонімії в діалектних текстах (на матеріалі записів із с. Волосянка Сколівського р-ну Львівськоїобл.)
Глухоецееа І.Я.
Варіанти фразеологічних одиниць в українських східнослобожанських говірках
Глухоецееа КД.
Діалектоносій як дискурсивна особистість
Голодюк Я. Б.
Когнітивно-прагматичні особливості використання говіркових елементів в інтернетному дискурсі
Гороф 'янюк І.В.
Нове "старе" джерело вивчення подільського діалекту
Гримашееич Г.І.
Транспозиційний потенціал прислівника в діалектному тексті
Гриценко П.Ю.
Про один тип джерел сучасних діалектологічних студій
Гынгазоеа Л.Г.
Образное отражение мира как типологическая черта диалектной языковой личности
Данилюк O.K.
Назви на позначення лісу за породою дерев у говірках Волині
Делюсто М. С.
Лакунарність у граматиці української наддунайської говірки
Дидик-Меуш Г.М.
Лемківські риси в мовній тканині староукраїнського неканонічного євангельського тексту
Дьяченко С.В.
Гласные первого предударного и ударного слогов в количественном отношении в одном архаичном южнорусском говоре
Зорина Л.Ю.
Вологодские народные говоры как зона сохранения реликтового явления
Зоря В. Г.
Говіркова основа ідіолекту Т. Шевченка: стан дослідження
Иеанцоеа Е.В.
О типологических особенностях языковой личности диалектоносителя
Исаев И.И.
Проблемы фонологического анализа диалектной системы согласных с многоступенчатой фонетической реализацией признака "твёрдость-мягкость"
Іваночко КМ.
Особливості наголошування предметних вербативів-ономатопів punamu-punнymu-punimu-punomimu та їх похідних у пів¬денно-західних говорах української мови з екстраполяцією на слов'янський контекст
Ігнатенко Д.А.
Динаміка назв житлового комплексу в українських говірках на півночі Молдови
Іщенко О.С.
Інформативність акустичних сигналів: діалектне vs. літературне мовлення
Касаткин Л.Л.
Пути трансформации яканья в одном русском говоре
Кірілкова Н.В.
Назви великодньої випічки у говірках Рівненщини
Клименко Н.Б.
Основні тенденції членування східностепових говірок Донеччини за даними лексики одягу
Кобиринка Г.С.
Діалектні тексти як джерело дослідження акцентної системи
Коваленко Б. О.
Лінгвальні особливості казки "Цар Соловей"
Степана Руданського
Коваленко Н.Д.
Вияв багатоплановості фразеологічної одиниці в діалектному тексті
Ковтун В. В.
Семантичне наповнення прикметника сивий у діалектному тексті
Колесник В.А.
Диагностирующие черты южных болгарских говоров (к вопросу о диалектных и этнокультурных границах)
Колесников А. О.
Іменникова словозміна в українських південнобессарабських говірках
Колєснік Л.Я.
Засоби передавання градаційних відношень у характерологічнійлексиці покутсько-буковинських говірок
Колосько Е.В.
Полисемантичные звукоподражательные слова в составе диалектной лексики
Костів ОМ.
Ареал обниження наголошених голосних переднього ряду в сучасних лінгвогеографічних дослідженннях
Кумеда О.П.
Східнополіські риси мови першодруків П.О. Куліша
Кушмет М. С.
Назви картоплі в східностепових говірках Донеччини
Левенецъ О.Ю.
Лексико-семантична структура здрібніло-пестливих прислівників у східнослобожанських говірках
Лённгрен Т.П.
Слово в контексте говоров-соседей как отражение характера этнокультурных связей
Лесюк МЛ.
Мовні засоби негативної характеристики людини в гуцульських говірках
Лєснова В.В.
Типи оцінок об'єкта номінації в діалектному мовленні
Литвиненко Я. О.
Типи просторової поведінки орнітоназв у східнополіських говірках
Мандзік В. А.
Специфіка рзалізацыі пазіцыйных змянення у звонкіх
зычных у літаратурнай і дыялектнай мове
МарєєвД.А.
Із спостережень над динамікою дієслівної словозміни в сновсько-сеймських говірках східнополіського діалекту
Мартынова Г.І.
Вербалізація менталітету середньонаддніпрянців у діалектному тексті
Міняйло Р.В.
Віддієслівна рибальська лексика українських говірок на загальнослов'янському тлі
Міроненко Т.В.
Семантика дієслів фізичної дії в аграрному дискурсі українських говірок Воронежчини
Могила О.А.
Поліські регіоналізми в метеорологічній лексиці української мови
Наливайко М.Я.
Вуличні прізвиська жителів Львівщини: минуле і сучасне
Нефедова Е.А.
Северные ветры: фрагмент диалектной картины мира
Нечаева Н. О.
Германізми в українських діалектах: ареальний вимір
Николаев С.Л.
Полесско-восточнорусские фонетические изоглоссы позднепраславянского происхождения
Ніка O.I.
Діалектне маркування українських проповідей
Антонія Радивиловського
Оглезнева Е.А.
Украинские говоры на Дальнем Востоке России, их место и роль в языковой ситуации региона
Омелъковецъ Р. С.
Особливості мотивації назв кімнатних рослин західнополіського говору
Панцьо С.Є., Вакарюк Л.О.
Мовно-естетичний потенціал діалектної лексики у поетичному дискурсі
Поістогова М.В.
Флороиазви східнополіського діалекту у світлі господарської цінності реалій
Поліщук Л.Б.
Номінація будівельного матеріалу в східноподільських говірках
Романчук А. А.
Спор о древненовгородском диалекте: взгляд археолога
Русак В. П.
Усходнеславянскія зксклюзівы (на матэрыяле Агульнаславянскага ліигвістьічнага атласа)
Руснак Н.А.
Категорія невизначеності в діалектному мовленні буковинців
Руснак Ю.М.
Весільні терміни "обдарування" в буковинських говірках
Рябець Л.В.
Діалектологія на сторінках українських
енциклопедичних видань
Сердюкоеа Т.І.
Конструкції з прийменником на в просторовій та часовій проекціях
Sierociuk J.
Historyczny kontekst gwar wielkopolskich
Симоненко LB.
Творення присвійних прикметників у східнополіському діалекті
Сікора Г.В.
Редукція слова у мовленні львів'ян
Слободян О. В.
Особливості функціонування народної географічної термінології в українських східнослобожанських говірках
Съяноеа Е.И.
Заметки о лексике с корневыми элементами луск-, лущ-, луп-, лух-, лушп-, лыск- в русско-украинских говорах Воронежской области
Тер-Аеанесоеа А.В.
Об одной восточнославянской изоглоссе в области
глагольного ударения
Тищенко Л.М.
Побутова лексика Південної Слобожанщини в контексті ін¬ших суміжних та просторово віддалених діалектів
Тищенко Т.М.
Способи номінації в рибальській лексиці східноподільських говірок
Ткачук М.М.
Лексична мотивація як параметр творення синонімів у ботанічній лексиці говірок Чорнобильської зони
Толстая М.Н.
Синтаксис возвратного *sf в говоре гуцульского села Головы начала XX века
Хобзей Н.В.
Аспекти дослідження дієслівного префікса ви- у говірках південно-західного наріччя української мови
Холодьон ОМ.
Дієслівна лексика на позначення темпу мовлення як фрагмент мовної картини світу діалектоносіїв Східного Полісся
Чешко Г.А.
Прислівники на позначення способу носіння одягу в східнополіських говірках
Шчасная К.Д.
Уплыу дыялектнай мовы на фарміраванне варыятных граматычных форм иазоуніка у сучаснай беларускай мове
Щербина ТВ.
Вербалізація категорії кількості в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя
Юсікова О.В.
Функціонування назв платових головних уборів в українських говірках
Ястремська Т.О.
Діалектне підґрунтя Біблійної історії (початок XX ст.): фонетичний аспект

 

Категорія: Праці вітчизняних та зарубіжних діалектологів | Додав: damar
Переглядів: 440 | Завантажень: 137 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]