Головна » Статті » Курсові, дипломні та магістерські » Магістерська

Список використаних джерел 3

1.     Ставицька Л. Короткий словник жарґонної лексики української мови. – К.: Критика, 2003. – 336 с.

2.     Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 200. – 88 с.

3.     Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За загальною редакцією академіка І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – 440 с.

4.     Сучасна українська літературна мова: Підручник / М. Я. Плющ та ін.; За ред. М. Я. Плющ. – 4-те вид., стер. – К.: Вища шк., 2003. – 430 с.

5.     Сучасна українська мова: підручник / О. Д. Понаморів, В. В. Різун та ін.; За ред. О. Д. Понаморева. – 2-ге вид., перероб. – К.: Либідь,
2001. – 400 с.

6.     Сучасний тлумачний словник української мови. (Уклад.: 
 Олексієнко Л. П., Шумейко О. Л. ). – К.: Кобза, 2002. – 544 с.

7.     Тараненко О.О. Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.) // Мовознавство. – 2002.- № 4-5. – С.33-39.

8.     Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. Олександра Галича. – Київ: Либідь, 2001. – 488 с.

9.     Тесленко Оксана Валеріївна. Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення фразеології української мови в 5-7 класах загальноосвітньої школи: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 1999. – 179 с.

10.                       Тихоша В.І. Програма "Українська мова 8-11 кл. для шкіл (класів) з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю”. – 1996.

11.                       Тягунова М. М., Романченко Т. В. Компьютерный жаргон как пласт заимствованной лексики // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2003. - № 9. – С. 1-3.

12.                       Українська мова. Енциклопедія. Редкол.: Русанівський В. М.,       Тараненко О. О. (співголови), М. П. Заблюк та ін. К.: „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.: іл.

13.                       Українська мова: Підручник для 10-11 кл. шк. з укр. та рос. Мовами навчання / О. М. Біляєв, Л. М. Сименкова, Л. В. Скуратівський,  Г. Т. Шелехова. – 4-е вид. – К.: Освіта, 2000. – 240 с.

14.                       Українська (рідна) мова. 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова;
В. І. Тихоша, А. М. Корольчук, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф. За редакцією Л. В. Скуратівського. - К.-Ірпінь: Перун, 2005.

15.                       Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти: Зб. наук.пр. / Ін-т укр. мови НАН України. Відділ соціолінгвістики; за заг. ред. Л. Ставицької. – К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. – 200 с.

16.                       Факультативний курс „Лексика української літературної мови” (автор В. Л. Федоренко).

17.                       Факультативний курс „Лексика української мови (автори
О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов).

18.                       Федоренко В. Лайливість – це хвороба // Українська мова та література. – 2004. - № 38. – С. 22-25.

19.                       Федоренко Ю.П. Формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк, 2005. - 20 с. - укp.

20.                       Федьорко С. „Класна бичка” Горпина. Класика в перекладі на сленг // Українська мова та література. – 2003. – червень, 24. – С. 13-14

21.                       Фіцула М. М. Педагогіка:Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академвидав, 2003. – 528 с.

22.                       Форостюк Т.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів 5-6 класів у процесі вивчення лексики й фразеології української мови: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ін-т ім. Г.С.Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - 206 арк.

23.                       Хомяков В.А. Три лекции о слэнге: Пособие для студ-тов пед ин-тов. – Вологда, 1970. – 62 с.

24.                       Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки. – К.: Радянська школа, 1961. – 542 с.

25.                       Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – №2. – С. 58-64.

26.                       Чумак Л. Системний підхід до вивчення словникового складу мови // Мандрівець. – 2005. - № 5. – С. 67-70.

27.                       Широкорадюк Л.А. Психолого-педагогічні причини лихослів’я та особливості його прояву у шкільному середовищі: Дис. ... канд. псих. наук: – К., 2001. – 177 с.

28.                       Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 688 с.

29.                       Шовгун Н.О. Формування українського сленгну вмовленнєвій діяльності малих соціальних груп: Автореф. дис. канд. філол. наук. – Київ, 2000. – 20 с.

30.                       Щир  А. Словник жаргонної лексики // Дивослово. – 2004. -
№ 4. – С.74-75.

31.                       Ющук І. П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.

32.                       American Slang: At the Gym // English Learner’s Digest. – 2002. -
№ 13. – P.10-11.

33.                       American Slang: At the Movies… // English Learner’s Digest. –
2002. -    №7. – P. 10-11.

34.                       American Slang: At the Party // English Learner’s Digest. – 2002. -
№ 5. – P. 10-11.

35.                        American Slang: At School… // English Learner’s Digest. – 2002. – № 1. – P. 10-11.

36.                       Ellis G., Sinclair D. Learning to learn English. – Cambridge: Cambridge university press, 1989.

37.                       Nation P. Learning vocabulary in another language. - Cambridge: Cambridge university press, 2001.

38.                       http://intkonf.org

39.                       http://www.socwd.uzhgorod.ua/articles/23.htm

40.                       http://ostriv.in.ua/

41.                       http://revolution.allbest.ru/languages

42.                       www.damar.ucoz.ru

Категорія: Магістерська | Додав: damar (28.07.2008) | Автор: damar E W
Переглядів: 2500 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]